Getallen

Zoals voor alles in de symboliek geldt; volg jouw gevoel en je hoofd. Zoek, lees en onderzoek wat voor jou klopt. Op internet zijn verschillende lijsten hierover te vinden. Ga dan ook zeker op zoek naar wat voor jou werkt en klopt op het gebied van numerologie.

 

Het getal 0

Sleutelwoord: Het vrouwelijke het onbewuste, het absolute of verborgene, alomvattendheid

Oneindigheid, de leegte, de niet-gemanifesteerde, onnoembare en onbekende leegte waaruit de verscheidenheid van het leven werd geschapen en het uiteindelijk naar terugkeert.

Doordringen tot de mysteries; een besef van vervolmaking.

 

Het getal 1

Sleutelwoord: De enkeling

Een begin; het eerste; oorsprong; het fundament van het bestaan. De oorspronkelijke, ongedeelde eenheid, die het begin symboliseert.

De enkeling:
De eenling die we zijn; alleen zijn; onafhankelijkheid.

Stelt het mannelijk – de yang kracht – schepper – zelfbewustzijn

Deze energie duidt op het begin, vernieuwingen. De 1 staat alleen, op zichzelf en meestal op een vooruitgeschoven post. Hij is de initiatiefnemer, de schepper, de pionier; een mens die waarlijk onafhankelijk is en die getuigt van individualiteit, originaliteit en voortvarendheid. Leider, de dirigent. Dit is het getal van de activiteit, het aansporen, de wilskracht, het initiatief, de bezitsdrang, de macht en de inventiviteit.

 

Het getal 2

Sleutelwoord: Samenwerking en Tact

Dualiteit, twee kanten van een zaak – of een vergelijkingsmiddel; tegenstelling; besluiteloosheid; balans. Polariteit (= mannelijk en vrouwelijk); licht en donker, man en vrouw,  geest en materie…

Het is het getal van vereniging en van paarvorming; de goddelijke symmetrie en het evenwicht.

Samenwerking en Tact:
Het paar,  het duo  –  zoekt vereniging.

Stelt het vrouwelijke beginsel voor – de yin kracht – het ontvankelijke

Deze energie duidt op verbinding, samenwerking, liefde, huwelijk of scheiding.

 

Het getal 3

Sleutelwoord: Expressie en Taal

De oplossing van tegenstellingen, van tegengestelde: vader, moeder en kind (het resultaat van de vereniging man en vrouw, de toekomst barend.) Synthese; de drievoudige aard van de mens, de eenheid van lichaam – verstand – geest.

De heilige Drie-Eenheid. Brahma – Visnu – Shiva /Scheppende – Verzoenende – Vernietigende.

Creativiteit, de drie is het element van onze wil, van het idee, en verwijst in die zin naar de geest.

Expressie en Taal:
De 3 verenigd 1 en 2 en komt tot zelfontplooiing – behoefte aan maatschappelijk samenspel en communicatie.

Deze energie gaat over: jezelf uiten. In de grond is het getal 3 opgebouwd uit drie delen: fysiek, verstandelijk en geestelijk; deze treden meestal naar buiten in de vorm van verbeeldingskracht, intellect en intuïtie.

 

Het getal 4

Sleutelwoord: Werk en discipline

Vier (en vierhoek) zijn het symbool van volmaaktheid. De vier is de basis voor de ordening; het behoudende in de natuur; het houvast het behoud van reeds verworven dingen.

Vier windrichtingen, vier jaargetijden, vier maanfasen…

De Vier elementen: water, lucht, aarde, vuur; omgezet = voelen, denken, gewaarworden, intuïtie. (of: emoties, gedachten, sensaties, intuïtie )

Vier is ook lichamelijkheid; stabiliteit en kracht; huis – thuis.

Werk en Discipline:
Standvastigheid – symbool van wet, systeem en orde (zie als voorbeeld de natuur).

Deze energie duidt op werk voor alles, op hardheid maar ook op eenzaamheid.

 

Het getal 5

Sleutelwoord: Vrijheid en afwisseling

Volgens de Chinese filosofie het getal van het midden, waarin zich het vrouwelijke (Yin) en het mannelijke (Yang) verenigen; is het verbindende getal. Het vrouwelijke symboliseert het aardse en meegaande; het mannelijke het hemelse en sterke. (de band tussen hemel en aarde)

Vrijheid en Afwisseling (verandering – avontuur):
De vijf is het getal van het natuurlijke, frisse leven.

De vijf zintuigen. De vijf staat voor het menselijk lichaam, menselijk bewustzijn in het lichaam.

Deze energie duidt op ervaringen, avonturen, veranderingen, reizen en vrijheid.

 

Het getal 6

Sleutelwoord: Verantwoordelijkheid, thuis, dienstvaardigheid

Dit getal is een symbool van de evenwichtigheid van de krachten: zoals de zes vierkanten van een dobbelsteen; of de twee over elkaar geschoven gelijkzijdige driehoeken van een zeshoekige ster; de driehoek die naar beneden wijst, symboliseert het vrouwelijke, de driehoek naar boven het mannelijke.

Verantwoordelijkheid, Thuis en Dienstvaardigheid:
Harmonie & waarheid – liefde en mededogen, evenwicht; het is het cijfer van de liefde

Deze energie duidt op liefde, een huwelijk of het tegenovergestelde: een scheiding. Verantwoordelijkheden wegen zwaarder, misschien is er sprake van een verhuizing. Het getal 6 zou men de kosmische vader of moeder kunnen noemen, liefdevol, zorgzaam, begrijpend, vol medeleven en hartelijkheid. Iemand die zeer huiselijk is en die allen die hij /zij tegenkomt, wel zou willen bemoederen.

 

Het getal 7

Sleutelwoord: De analist, innerlijke wijsheid

Is een heilig getal; het symboliseert de kosmos; het getal met de grootste magische kracht. Symbool van de heelheid van de mens; zoekt antwoorden op het mysterie van het leven. De zeven symboliseert de voltooiing van een werkzaamheid (symbolisch de zevende dag van de schepping) maar kan ook wijzen op een wonderbaarlijke verandering van het eigen ik.

De Analist – innerlijke wijsheid:
Zeven is een dynamisch getal; de week heeft 7 dagen, de regenboog heeft 7 kleuren, 7 chakra’s, 7 noten (tonen) …het is een aanwijzing voor een psychische dynamiek in de vorm van een cyclisch proces. (levenscycli)

Deze energie duidt op filosofie, overpeinzing, spiritualiteit of discussie, en bovendien isolement, studie en wijsheid. De 7 is de ware geestelijke vorser die aan zelfbespiegeling doet en die dol is op technische bijzonderheden en wetenschappelijk onderzoek.

 

Het getal 8

Sleutelwoord: Materieel succes en prestatievermogen

Dood en opstanding; oneindigheid (de acht horizontaal wordt als teken van oneindigheid gebruikt). Regeneratie en een nieuw begin of de acht als volledigheidssymbool. De acht is de dubbele vier, het volmaakte geheel. De 8 concentreert de entiteit, het ontelbare. Het is de mogelijkheid van een oneindige wijsheid in ontelbare vormen.

Het getal 8 is van het kosmische evenwicht, een bemiddeling tussen het vierkant en de cirkel die betrekking heeft op de tussenliggende zaken. 8 is dus het getal van de hoofdrichtingen waarbij die van de tussenliggende richtingen worden gevoegd.

Materieel succes en Prestatievermogen:
macht – geld – organisatie

Deze energie duidt op geld dat -binnenkomt of eruit gaat – en de bijbehorende problemen. Het getal 8 vertegenwoordigd de kracht op materieel niveau en daarmee succes op dit terrein. Dit succes komt tot stand via een goed vermogen tot oordelen, de nodige gaven en talenten om de dingen in praktijk te brengen, tact en doelgerichtheid. De toont ons  leiderscapaciteiten, praktische zin, onderscheidingsvermogen, zelfvertrouwen en -beheersing, diplomatieke gaven en absolute betrouwbaarheid.

 

Het getal 9

Sleutelwoord: Menselijk begrip en volmaaktheid

Zwangerschap, geboorte; einde van een cyclus – begin van iets nieuw. (wedergeboorte, begin van een nieuwe ontwikkeling, cijfer van de eeuwigheid.) het streven naar absolute waarheid, maar ook de psychisch – geestelijke activiteit.

Menselijk begrip en Volmaaktheid:
Onzelfzuchtigheid – Universeel dienstbetoon – Mededogen.

Einde van een cyclus – begin van iets nieuw.

Negen is het enige getal waarvan rekenkundige bewerkingen telkens weer tot negen kunnen worden herleid en in die zin een cijfer van de eeuwigheid.(bijv. 9+9=18; 1+8=9/3×9=27; 2+7=9 enz.)

Deze energie duidt op het einde en de ontknoping, verlies en winst, en altijd op emoties. Het getal 9 is er om liefde te leren verspreiden op universeel niveau. Dit is helemaal niet zo onmogelijk als het misschien lijkt en zeker niet voor de 9. In vele gevallen wijst het getal 9 erop dat de andere cijfers reeds zijn doorgewerkt. Aangezien 9 een samenstelling is van de andere getallen, beschouwen we dit cijfer als het getal van de vervolmaking.

 

Het getal 10 en verder

Het getal 10 bestaat uit twee getallen en kunnen afzonderlijk geïnterpreteerd worden. De som van de cijfers geven hier nog een extra boodschap aan. Bijvoorbeeld bij het getal 12; de som van het getal is 1+2=3. Je kunt de boodschap van de getallen 1 en 2 interpreteren en de som van het getal (3) als verbindende factor lezen. Dit geldt voor alle getallen boven de 10 met uitzondering van de getallen 11, 22 en 33. Deze hebben een diepere boodschap.

 

Het getal 11

Sleutelwoord: Openbaring en inspiratie

Hierbij is sprake van intuïtie, inspiratie en verwezenlijking en soms van spanningen. De ware 11 beschikt over intuïtie en geestelijk inzicht. Is vol vuur, zeer doelbewust en over het algemeen inventief en idealistisch. Het getal 11 is elektrisch (vergelijk met Geest = elektronisch niveau) en het bezit een hoogspanning; is in staat dynamische krachten te ontwikkelen. Intuïtief begrip, inzicht, leiderscapaciteiten en het vermogen snel een beslissing te nemen zijn  eigenschappen van de 11. Houdt van schoonheid, van muziek, poëzie en andere vormen van kunst.

 

Het getal 22

Sleutelwoord: De bouwmeester

Deze energie duidt op grote plannen en eventueel op gemeenschappelijke projecten. De 22 is de mensen welgezind, houdt van reizen, bekwaamheid en samenwerking.

 

Het getal 33

Sleutelwoord: Geestelijk bewustzijn, kracht en macht

Deze energie duidt op de mogelijkheid de macht te nemen of een groep personen te leiden.  Het getal 33 is het machtigste van alle getallen en betekent bewuste geestelijke dienstbaarheid.

Het is Liefde in de Goddelijke zin van het woord; wat dit betreft kent het geen grenzen. Absolute verdraagzaamheid, geduld en begrip; het in de praktijk brengen van Universele wetten van harmonie, dienstbaarheid aan de mensen op het hoogste niveau met uitschakeling van elke vorm van eigen belang, onthechting aan het materiële, dát is de 33. Dit getal kan de hoogste graad van geestelijk bewustzijn bereiken en de grootste inspiratie deelachtig worden; meestal is er sprake van ongelooflijke psychische kracht.